Na zápisech

Facebook - Prvákoviny do kapsy

  banner-czc

banner-jp

  

 studentskebydleni-banner-na-web

Vysokoškolské studium – exkurz mezi paragrafy

studijni_radVstupujete do vod neznámých, vod vysokoškolských. Studium má dopad na spoustu životních situací. Jak si jako student stojíte ve světle veřejnoprávních předpisů? Co vlastně znamená status studenta a kdo za mne platí zdravotní a sociální pojištění? Pojďme si krátce zaplavat mezi paragrafya podívat se na studium očima právních předpisů.

Právní rámec studia na vysoké škole vytyčuje zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Zákon se věnuje např. otázkám přijetí ke studiu, přerušení, ukončení studia, ale také vymezuje práva a povinnosti studenta – tato jsou samozřejmě také upravena jednotlivými vnitřními předpisy vysokých škol.

Studium na veřejné vysoké škola je bezplatné, ovšem mohou nastat situace, kdy je škola oprávněna požadovat za studium poplatky. Studovat bakalářský i magisterský program můžete standartní dobu zvětšenou o jeden rok. Každého dalšího půl roku už je třeba sáhnout do kapsy. Pozor! Do doby studia se započítávají i všechna jiná řádně neukončená studia.

Status student

Studentem se stáváte, jinými slovy nabýváte status studenta, dnem zápisu ke studiu. Status studenta se všemi jeho výhodami můžete požívat až do věku 26 let (případně 28 let u prezenčního doktorského studia). Zákon o státní sociální podoře tuto dobu vymezuje jako soustavnou přípravu na budoucí povolání.

Co vše status studenta přináší? Stát za vás hradí zdravotnípojištění,čerpáte jisté daňové výhody (sleva na dani z příjmu, sleva na dítě – oboje do 26 let věku) a máte také právo na sociální dávky(přídavky) do 26ti let věku. Ke statutu studenta neodmyslitelně patří také slevy např v dopravě, kultuře atd.

O status studenta nepřicházíte v období od ukončení studia do zahájení dalšího studia na VŠ, pokud tato doba nepřesáhne tři po sobě jdoucí měsíce. Kdy ale o něj už opravdu přijdete, je v případě řádného ukončení studia (ukončeno státní závěrečnou zkouškou). Status studenta vám v tomto případě platí až do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla SZZ vykonána.

Status studenta také pozbydete v případě neúspěšného vykonání SZZ nebo také v případě přerušení studia. V obou případech se tak stane již v onenden neúspěšného ukončení nebo přerušení studia.

Podnikání při studiu

Máš chuť rozjet vlastní podnikání? Existuje hned několik důvodů proč s tím začít už při studiu. Student podnikatel má značná zvýhodnění, například v podobě nižších odvodů na sociálním a zdravotním pojištění či slev na dani. Podnikání se u studenta do 26 let považuje za vedlejší činnost, a proto nemusí v prvním roce podnikání platit měsíční zálohy. Další roky se výše těchto záloh odvíjí od faktu, zda jeho příjmy překročili stanovenou částku a také dle jejich výše. Podnikající student si může také nárokovat slevu na dani na studenta, která činí 4020 Kč za kalendářní rok.

Studium nejsou jen povinnosti ale i práva, která stojí za to znát! Přeji mnoho úspěchů.

Více informací na portal.mpsv.cz, www.cssz.cz, www.vzp.cz, www.msmt.cz